Gå vidare till innehåll

Gratis frakt | Betal senere med

  Allmänna villkor

  Allmänna villkor

  1 Definition och tillämpningsområde

  1.1 I de allmänna villkoren ska följande termer ha följande betydelse:

  (a) Erbjudande: de produkter som erbjuds av agenten;
  (b) Alla transaktioner ska regleras av Hong Kongs lagstiftning. Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Hongkongs lagar.
  Lievess kundtjänst kan nås på följande adress:

  - E-post: support@sevagaa.se

  d) Ångerfrist: den tid inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
  (e) Konsument: fysisk person som inte utövar ett yrke eller en verksamhet och som ingår ett distansavtal med en agent;

  (f) blankett: den ångerblankett som leverantören tillhandahåller en konsument som vill utöva sin ångerrätt i enlighet med bilagan till villkoren;

  (g) ångerrätt: konsumentens möjlighet att frånträda avtalet inom ångerfristen;

  (h) kund: den person med vilken ett avtal ingås för leverantörens räkning.

  (j) leverantör: leverantören av en produkt.
  (i) avtal: ett avtal om köp av produkter som ska ingås eller ingås mellan köparen och leverantören genom förmedling av en agent, varvid ett eller flera medel för distanskommunikation uteslutande används för att ingå avtalet.

  (j) "skriftligt": digital kommunikation med hjälp av skrivtecken som kan lagras på ett varaktigt medium, vars metod ombudet får bestämma;

  (n) "Allmänna villkor": dessa allmänna villkor för leverans av varor från Lottcommerce Limited (Sevagaa.se) . Webbutiken drivs av Lottcommerce Limited. Lottcommerce Limited har sin registrerade adress på Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza, 367 - 375 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong. Handelskammare: 73542671-000

  1.2 Villkoren gäller för varje offert, beställning och avtal från Agenten, inklusive eventuella tillägg eller ändringar av dessa och eventuella efterföljande avtal.

  1.3 Tillämpligheten av eventuella allmänna villkor eller (inköps-) villkor för köparen av agenten avvisas uttryckligen.

  1.4 De allmänna villkoren är utarbetade på nederländska och på följande andra språk: Nederländska och danska. I händelse av konflikt mellan den tyska versionen och andra språkversioner av de allmänna villkoren ska den nederländska versionen av de allmänna villkoren vara bindande.

  1.5 Artiklarna 11.5, 11.6, 12, 13 och 14 i de allmänna villkoren gäller endast konsumenter.

  1.6 Om en eller flera bestämmelser i de allmänna villkoren vid någon tidpunkt helt eller delvis skulle vara ogiltiga eller ogiltigförklarbara, ska avtalet och dessa allmänna villkor i övrigt fortsätta att gälla och bestämmelsen i fråga ska utan dröjsmål ersättas med en bestämmelse som i samförstånd kommer så nära den ursprungliga bestämmelsens omfattning och syfte som möjligt.


  2 Omedelbar avsändning

  2.1 Leverantörens uppgifter finns på webbplatsen.

  2.2 Om leverantören inte är etablerad i Nederländerna kommer den beställda produkten att registreras i kundens namn. Alla ytterligare kostnader, t.ex. moms, förtullningsavgifter och andra statliga avgifter, ska betalas av köparen.

  2.3 De priser som anges i erbjudandet är exklusive moms och andra statliga avgifter och exklusive frakt och eventuella transport- och förpackningskostnader, om inte annat uttryckligen anges.

  2.4 Betalning av beställningen kommer att skötas av en agent som betalar leverantören för köparens räkning.

  2.5 Skillnaden i kostnad mellan det belopp som kunden betalar för beställningen och det belopp som agenten betalar till leverantören är inte densamma och betraktas som en avgift för de tjänster som agenten tillhandahåller.

  3 Citat

  3.1 Alla offerter som lämnas av en agent har en begränsad giltighetstid, dvs. till dess att en produkt inte finns i lager eller inte längre är tillgänglig från leverantören ("slut i lager") eller inte längre kan beställas via webbplatsen.

  3.2 Om ett erbjudande är förenat med vissa villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

  3.3 Alla erbjudanden är utan förpliktelser. Entreprenören har rätt att ändra erbjudandet när som helst.

  3.4 Varje erbjudande innehåller en fullständig och så exakt som möjligt beskrivning av produkterna så att köparen kan göra en korrekt bedömning. Bilder av produkterna är en trogen representation av produkten. Agenten kan inte garantera att de avbildade färgerna exakt motsvarar de verkliga färgerna på en produkt. När köparen gör en beställning kan köparen bedöma produkten, dess bild och beskrivning i enlighet med ovanstående.

  3.5 Alla bilder och beskrivningar av en produkt är vägledande och kan inte ge upphov till skadestånd eller hävning av avtalet vid felaktigheter och/eller avvikelser, såvida de inte avviker från produktens väsentliga egenskaper i sådan utsträckning att det i själva verket är en annan produkt än den som köparen avsåg att beställa.

  3.6 Ett erbjudande som Köparen rimligen kunde ha förväntat sig, borde ha förstått eller borde ha förstått att det innehöll ett uppenbart fel behöver inte följas av Köparen. Köparen kan inte dra några rättigheter av ett sådant fel eller misstag.

  4 Överenskommelse

  4.1 Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 4.5 ska ett avtal anses ha ingåtts vid tidpunkten för köparens godkännande av offerten och beställningen samt uppfyllandet av de angivna villkoren.

  4.2 Avtalet ska ingås på nederländska, om inte Agenten också erbjuder de allmänna villkoren och ytterligare kommunikation via webbplatsen på ett annat språk. I det senare fallet kan avtalet också ingås på ett språk som köparen väljer och köparen kan också kommunicera med agenten på det språket.

  4.3 Om Köparen accepterar erbjudandet elektroniskt ska Agenten omedelbart bekräfta mottagandet av acceptansen elektroniskt och därmed ingå avtalet. Så länge som mottagandet av godkännandet inte har bekräftats av ombudet kan köparen häva avtalet.

  4.4 Agenten ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker miljö. Agenten ska vidta lämpliga säkerhetsåtgärder om köparen kan betala elektroniskt.

  4.5. Ombudet kan få information om köparens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter och om allt annat som kan vara viktigt för att avtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om agenten har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra acceptera eller beställa eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.

  4.6. Köparen måste se till att all information som agenten anger som nödvändig eller som köparen rimligen bör förstå som nödvändig för avtalets genomförande görs tillgänglig för agenten i god tid. Om sådan information inte lämnas i tid till agenten ska agenten ha rätt att avbryta genomförandet av avtalet och/eller debitera köparen för de extra kostnader som uppstår till följd av förseningen i enlighet med agentens standardtaxor.

  4.7 Agenten är inte ansvarig för skada, oavsett art, som orsakas av att Agenten har förlitat sig på felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter som tillhandahållits av Köparen, såvida Agenten inte var medveten om sådan felaktighet eller ofullständighet.

  5 pris

  5.1 De priser som anges i offerten är baserade på de kostnadsfaktorer som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående, såsom import- och exporttullar, frakt- och lossningskostnader, försäkringar samt eventuella tullar och skatter. Eventuella fördelaktiga eller ofördelaktiga skillnader vid ankomst-, avgångs- eller leveranstidpunkten ska vara till förmån för eller på bekostnad av köparen.

  5.2 Angivna priser kan innehålla tryck- och sättningsfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av tryck- och sättningsfel. Vid tryck- och sättningsfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten till det felaktiga priset.

  5.3. En sammansatt offert förpliktar inte handelsagenten att leverera en del av de varor som ingår i offerten eller uppskattningen till en motsvarande del av det angivna priset.

  6 Överensstämmelse och garanti

  6.1 Med förbehåll för relevant information i Villkoren ska Varorna överensstämma med Avtalet, specifikationerna i offerten, de rimliga kraven på sundhet och/eller funktionsduglighet samt de lagkrav och bestämmelser som gäller vid tidpunkten för Avtalet.

  6.2 Företrädaren påpekar att vissa produkter har ett begränsat utgångsdatum, vilket då anges på produkten i fråga. Köparen måste ta hänsyn till detta utgångsdatum, inom vilket produktens kvalitet och säkerhet kan garanteras i enlighet med leverantörens garanti.

  6.3 Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras skriftligen till representanten inom fyra (4) veckor efter leverans. Produkterna måste returneras i sin originalförpackning och i nytt skick.

  6.4 Agentens garantiperiod är densamma som tillverkarens garantiperiod. Agenten är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för köparens individuella användning, och inte heller för några råd om hur produkterna ska användas eller tillämpas.

  6.5 I händelse av ett garantianspråk kommer agenten att, efter eget gottfinnande, genomföra utbyte eller reparation. Vid utbyte åtar sig köparen att returnera den utbytta varan till representanten.

  6.6 Garantin gäller inte om:

  (a) köparen har reparerat och/eller utfört arbete på de levererade produkterna själv eller har låtit en tredje part reparera och/eller utföra arbete på dem.

  (b) De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller i strid med agentens anvisningar och/eller behandlats på förpackningen;
  (c) felet helt eller delvis beror på föreskrifter som utfärdats eller kommer att utfärdas av regeringen om de använda materialens art eller kvalitet.

  7 Leverans och resultat

  7.1 Agenten ska behandla beställningar av produkter med största omsorg.

  7.2 Leveransplatsen ska vara den adress som köparen meddelar agenten när han/hon gör beställningen.

  7.3 Agenten ska vidarebefordra accepterade beställningar snabbt och se till att de utförs.

  7.4 Alla leveranstider är vägledande. Leveranser av produkter från ett annat land än Tyskland kan ha längre leveranstider än vad som anges på webbplatsen. Denna tid beror på leverantörens leveranstid. Köparen kan inte dra några rättigheter från någon av de angivna tiderna.

  7.5 Om en beställning inte kan uppfyllas eller endast delvis kan uppfyllas kommer köparen att informeras inom 30 dagar efter beställningen.

  7.6 Entreprenören har rätt att leverera varorna i delar, såvida inte detta har avvikits genom avtal eller om delleveransen inte har något självständigt värde. Entreprenören har rätt att fakturera de levererade varorna separat. Om tidsfristen inte respekteras har köparen inte rätt till ersättning.

  7.7 De leveranstider som anges på webbplatsen är endast vägledande.

  7.8 Överskridande av den angivna leveranstiden ger inte köparen rätt till upplösning eller skadestånd, om inte annat uttryckligen överenskommits.

  7.9 Vid upplösning i enlighet med bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel ska agenten återbetala det belopp som köparen har betalat så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter upplösningen.

  7.10 Om det är omöjligt att leverera en beställd produkt ska Agenten göra sitt yttersta för att leverera en ersättningsprodukt. Senast vid leveransen ska det på ett tydligt och begripligt sätt meddelas att en ersättningsartikel kommer att levereras. När det gäller ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för en returfrakt ska bäras av ombudet.

  7.11 Risken för skador på och/eller förlust av produkter ska ligga hos agenten fram till tidpunkten för leverans till köparen eller en i förväg utsedd representant som agenten har fått kännedom om, om inte annat uttryckligen överenskommits. Mottagande av varor utan anteckningar på fraktsedeln/fakturan ska anses vara ett bevis för att förpackningen var i gott skick vid leveranstillfället.

  8 Betalning

  8.1 Om inget annat avtalats ska de belopp som köparen är skyldig enligt avtalet betalas omedelbart efter beställningen.

  8.2 Köparen måste omedelbart meddela Agenten om eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller angetts.

  8.3 Om Köparen inte uppfyller sina betalningsskyldigheter i tid ska han, efter att han har underrättats av Mäklaren om betalningsresterna och efter att Mäklaren har beviljat Köparen en rimlig tidsperiod för att fortfarande uppfylla sina betalningsskyldigheter, vara skyldig den lagstadgade kommersiella räntan på det belopp som fortfarande är förfallet, och om Köparen inte är en konsument, den lagstadgade kommersiella räntan, och Mäklaren ska ha rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnader som uppstått av Mäklaren eller på uppdrag av Mäklaren. Inkassokostnaderna kommer att beräknas i enlighet med lagen och förordningen om ersättning för utomrättsliga inkassokostnader.

  9 Regler för webbplatsen och produkterna

  9.1 Agenten är inte ansvarig för fel och/eller oegentligheter i webbplatsens funktionalitet. Agenten är inte ansvarig för eventuella fel eller otillgänglighet på webbplatsen av någon anledning.

  9.2 Agenten garanterar inte att innehållet i e-postmeddelanden eller annan digital kommunikation som skickas av/på uppdrag av Agenten överförs korrekt och fullständigt, och inte heller att de tas emot i tid.

  9.3 Alla köparens anspråk som grundar sig på brister hos entreprenören förfaller om de inte har anmälts skriftligen till entreprenören inom ett (1) år efter det att köparen fick kännedom om eller rimligen kunde ha fått kännedom om de fakta som ligger till grund för hans anspråk.

  9.4 Entreprenören avvisar uttryckligen allt ansvar och krav från köpare och tredje part som har lidit (fysisk) skada till följd av vårdslös, felaktig eller onödig användning av produkterna. Produkterna får endast användas i enlighet med bruksanvisningen.

  9.5 Entreprenören rekommenderar att köparen alltid läser bruksanvisningen och agerar därefter före användning. Produkterna ska förvaras och användas i enlighet med bruksanvisningen.

  9.6 Alla råd om användningen av produkterna är av allmän och icke-bindande karaktär. Köparen måste själv och på eget ansvar bedöma om produkten är lämplig för honom eller henne. Vid tvivel om användningen av en produkt bör köparens leverantör eller allmänläkare kontaktas för att få en bedömning av användningen i ett specifikt fall.

  9.7 Vissa produkter, t.ex. mycket små produkter, produkter för yttre vård och elektriska apparater, bör hållas utom räckhåll för små barn.

  9.8 Kommissionären rekommenderar köparen att alltid rådgöra med en expert, men åtminstone vid graviditet, amning, medicinering och i tveksamma fall, överkänslighet mot någon av ingredienserna, vid behov, före användning av produkter såsom kosmetiska vårdprodukter efter att ha läst bruksanvisningen.

  10 Force majeure

  10.1 Mäklaren är inte ansvarig gentemot köparen om skyldigheterna enligt avtalet inte kan uppfyllas på grund av force majeure. Med force majeure menas i alla fall:  (a) Force majeure från säljarens sida;

  (b) statliga åtgärder och restriktioner;
  (c) strömavbrott;
  (d) Fel på internet, datanät och telekommunikationsanläggningar, till exempel på grund av cyberbrottslighet och hackning;
  (e) Naturkatastrofer;
  (f) krig och terroristattacker;
  (g) Allmänna transportproblem och transportrestriktioner;
  (h) strejker av leverantörer eller agenter, och
  (i) andra situationer utanför Agentens kontroll som tillfälligt eller permanent förhindrar fullgörandet av Skyldigheterna.

  10.2 Uppskjutande av de avtalsenliga skyldigheterna under den tid som force majeure pågår. Om denna period överskrider två månader ska vardera parten ha rätt att säga upp avtalet utan någon skyldighet att ersätta den andra parten eller ombudet.

  10.3 I den mån agenten redan delvis har uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet när force majeure inträffar eller kommer att kunna uppfylla dem, och ett oberoende värde kan tillskrivas den uppfyllda eller ännu inte uppfyllda delen, har agenten rätt att separat fakturera den redan uppfyllda eller ännu inte uppfyllda delen. Köparen är skyldig att betala denna faktura som om den vore ett separat avtal.

  11 Uppgiftsskydd

  11.1 Köparens personuppgifter kommer att ingå i en databas. Dessa uppgifter kommer i första hand att användas för att genomföra avtalet. På begäran kan agenten skicka information om sina produkter till köparen, t.ex. nyhetsbrev och erbjudanden. Köparen kan när som helst invända mot användningen av personuppgifter för direkt marknadsföring och/eller mot att (fortsätta att) få (viss) marknadsföringsinformation genom att skicka en begäran om uppsägning till Agenten.

  11.2 Köparen godkänner användningen av elektroniska kommunikationsmedel. Köparen är medveten om att trots alla rimliga säkerhetsåtgärder som agenten vidtar är elektronisk kommunikation inte säker och kan avlyssnas, manipuleras, infekteras, försenas eller skickas fel, inklusive virus och skräppostfilter. En agent kan inte heller erbjuda absolut säkerhet mot obehörig visning.

  11.3 Agenten måste vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa sekretess och säker lagring av (personuppgifter).

  11.4 I samband med avtalets genomförande kan (personuppgifter) också överföras till länder utanför EU, till exempel till en leverantör i Kina, eftersom avtalet mellan kunden och leverantören annars inte kan genomföras och leverantören inte kan leverera beställningen till kunden. Entreprenören kommer dock att ge avtalsenliga garantier i detta avseende.

  11.5 En köpare som är en konsument har rätt att skriftligen begära tillgång till och/eller (i förekommande fall) rättelse, ändring, radering eller verifiering av de personuppgifter som behandlas av agenten. En begäran om tillgång och/eller rättelse ska riktas till agentens ledning. På köparens första begäran kommer de registrerade personuppgifterna att tillhandahållas, korrigeras eller raderas.

  11.6 Personuppgifterna för Köparen som är en konsument kommer inte att lämnas ut till tredje part, såvida inte Agenten är skyldig att göra det enligt tillämpliga lagar och förordningar eller om det är nödvändigt för att fullgöra Avtalet.

  12 Konsumenter

  12.1 De priser som anges för konsumenter är exklusive moms, skatter och leveranskostnader.

  12.2 Innan ett avtal ingås med en konsument ska texten till de allmänna villkoren göras tillgänglig för konsumenten (elektroniskt) på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten på en annan varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan avtalet ingås anges var och hur de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de allmänna villkoren på konsumentens begäran ska skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.

  12.3 För konsumentens skull ska leverantören göra följande information tillgänglig via webbplatsen, eller åtminstone se till att denna information kan lagras på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

  (a) villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan lämna in ett klagomål

  (b) Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller en tydlig uppgift om att ångerrätten är utesluten.

  (c) information om garantier och service efter försäljningen, och formuläret.

  12.4 För att utöva sina lagliga rättigheter gentemot leverantören får konsumenten vända sig till en mellanhand, förutsatt att detta sker i enlighet med villkoren.

  12.5 En garanti som tillhandahålls av eller på uppdrag av Agenten eller Leverantören påverkar inte Konsumentens lagstadgade rättigheter enligt Avtalet mot Agenten.

  12.6 Om artikel 7.5 är tillämplig har köparen som är en konsument rätt att häva avtalet utan kostnad för produkter som inte är tillgängliga eller som inte är tillgängliga inom en rimlig tidsperiod.

  12.7 Agenten får avvika från artikel 8.3 till förmån för konsumenten när det gäller de inkassokostnader som ska debiteras konsumenten.

  13 Ångerrätt

  13.1 Vid köp av produkter har köparen som är konsument möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Denna ångerperiod börjar dagen efter det att konsumenten eller en representant som konsumenten i förväg utsett och som representanten fått kännedom om har mottagit produkten.

  13.2 Under avkylningsperioden ska konsumenten hantera produkten och dess förpackning med försiktighet. Han får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska konsumenten återlämna produkten till ombudet med alla levererade tillbehör och, om det är rimligt möjligt, i ursprungligt skick och i originalförpackning, i enlighet med de rimliga instruktioner som ombudet har gett.

  13.3 Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt ska han eller hon meddela ombudet med hjälp av formuläret inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. När konsumenten har meddelat att han eller hon utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon inom 14 dagar returnera produkten till agenten eller leverantören. Konsumenten måste då bevisa att de levererade produkterna returnerades i tid.

  13.4 Om konsumenten efter utgången av de perioder som avses i artiklarna 13.2 och 13.3 inte har informerat agenten om att han vill utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till agenten, är köpet ett faktum.

  13.5 Följande produkter är undantagna från ångerrätten:

  (a) Produkter som är tydligt personliga till sin karaktär;
  b) Produkter som inte kan returneras på grund av sin art;
  c) Produkter som förstörs eller åldras snabbt;
  d) Produkter vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företrädaren inte har något inflytande över;
  e) ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara vars försegling har brutits efter leveransen;
  (f) Förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för återlämning och vars försegling har brutits efter leveransen;
  (g) Produkter som på konsumentens begäran tillverkas enligt konsumentens specifikationer.

  14 Kostnader för återkallande

  14.1 Om en konsument utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon stå för kostnaderna för att returnera varan.

  14.2 Om en konsument har betalat ett belopp ska förmedlaren återbetala detta belopp till konsumenten så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter mottagandet av ångerrätten. För återbetalningen används samma betalningsmedel som för köpet, om inte konsumenten uttryckligen samtycker till ett annat betalningsmedel och förmedlaren accepterar detta betalningsmedel. För att vara berättigad till återbetalning måste produkten redan ha mottagits av agenten eller leverantören eller ett slutgiltigt bevis för fullständig återlämning måste tillhandahållas.

  14.3 Om produkten skadas på grund av att konsumenten använder den vårdslöst, ska konsumenten vara ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten.

  15 Klagomål och tvister

  15.1 Om konsumenten har ett klagomål ska konsumenten skriftligen meddela detta till representanten.

  15.2 Ett klagomål upphäver inte köparens eller dennes agenters skyldigheter om inte agenten skriftligen anger annat.

  15.3 En reklamation avseende avtalets fullgörande måste göras skriftligen inom sju (7) dagar efter det att köparen upptäckt bristerna och med angivande av grunderna för reklamationen.

  15.4 Ett klagomål besvaras av ombudet inom 14 dagar efter mottagandet. Om det är troligt att det kommer att ta längre tid att behandla ett klagomål kommer den klagande att underrättas inom 14 dagar och informeras om den tidsram inom vilken klagomålet kommer att behandlas.

  15.5 En representant ska alltid ha minst fyra (4) veckor på sig att lösa ett klagomål i godo. Efter denna period ska klagomålet betraktas som en tvist i den mening som avses i artikel 15.8.

  15.6 Om företrädaren förklarar att klagomålet är välgrundat ska han, efter eget gottfinnande, ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad. Om ett klagomål inte kan lösas genom en ömsesidig överenskommelse ska klagomålet betraktas som en tvist i den mening som avses i artikel 15.8.

  15.7 Om den klagande är en konsument kan han/hon också kontakta en tvistkommitté via den europeiska plattformen för tvistlösning (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

  15.8 Alla tvister som uppstår ur eller är relaterade till avtalet eller som villkoren är tillämpliga på ska avgöras exklusivt och oberoende av var köparen eller en tredje part är bosatt i enlighet med nederländsk lag, varvid distriktsdomstolen [Rotterdam] ska ha exklusiv behörighet, såvida inte bestämmelser i tvingande lag förklarar att en annan domstol är behörig.

  15.9 Tillämpligheten av Wienkonventionen är utesluten.

  16 Text Marketing Allmänna villkor

  Vi använder en SMS-plattform, för vilken följande villkor gäller. Genom att anmäla dig till vår SMS-marknadsföring och våra meddelanden godkänner du dessa villkor. Genom att ange ditt telefonnummer i kassan och initiera ett köp, registrera dig via vårt registreringsformulär eller ett nyckelord godkänner du att vi kan skicka textmeddelanden (för din beställning, inklusive påminnelser om övergiven varukorg) och SMS-marknadseringserbjudanden. Du bekräftar att samtycke inte är ett villkor för köpet. Ditt telefonnummer, namn och köpinformation kommer att delas med vår SMS-plattform "SMSBump Inc, ett EU-företag med kontor i Sofia, Bulgarien, EU". Dessa uppgifter kommer att användas för att skicka dig riktade marknadsföringsmeddelanden och notifikationer. När SMS-meddelanden skickas kommer ditt telefonnummer att överföras till en SMS-operatör för att utföra leveransen. Om du vill avregistrera dig från att ta emot SMS-marknadsföringsmeddelanden och notiser, svara med STOP på varje mobilmeddelande du får från oss eller använd länken för avregistrering som vi har gett dig i något av våra meddelanden. Du förstår och samtycker till att alternativa metoder för att avregistrera dig, t.ex. genom att använda alternativa ord eller förfrågningar, inte betraktas som ett rimligt sätt att avregistrera dig. Meddelande- och dataavgifter kan tillkomma. Om du har frågor kan du sms:a "HELP" till det nummer som du fick meddelandet från. Du kan också kontakta oss på support@lievess.nl för mer information. I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag godkänner du att vi inte är ansvariga för misslyckad, försenad eller felriktad leverans av information som skickas via tjänsten, eventuella fel i sådan information och/eller eventuella åtgärder som du kan eller inte kan vidta baserat på informationen eller tjänsten. Din rätt till integritet är viktig för oss. Du kan läsa vår sekretesspolicy för att ta reda på hur vi samlar in och använder din personliga information.

  Bilaga: Blankett för återkallelse

  Formulär för ångerrätt (Om en konsument vill ångra sig från köpeavtalet, fyll i det här formuläret och skicka det till oss via e-post).


  [Namn]

  [Adress]

  [PC + plats]

  Undertecknad drar sig härmed tillbaka från avtalet om försäljning av följande produkter:

  Beställd den: ______________ (ange datum)

  Arbetsnummer: ______________ (ange arbetsnummer)

  Produkten togs emot den: ______________ (ange datum)  Konsumentens namn: ______________ (ange namn)  Konsumentens adress: ______________ (fyll i adressen)  Konsumentens stad: ______________ (ange stad)  Konsumentens e-postadress: ______________ (fyll i e-postadressen)  IBAN-kontonummer: ______________ (ange IBAN i konsumentens namn)  Konsumentens namnteckning: ______________ (fyll i namnteckningen)  Datum för inlämning: ______________ (ange datum)

  Betala senare med Klarna

  Vi finns här för dig 24/7!

  Beställdes idag, skickades idag